Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Заявление за смяна на регистрационен номер в списъка към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз
Услугата предоставя възможност за отразяване на промяна на обстоятелствата, а именно смяна на регистрационен номер на автомобила и/или данните за собственика на автомобила, вписан в регистъра по чл.4, ал.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) и  в списъка на превозните средства (ПС) към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Издаденият в резултат на производството списък на ПС към удостоверението за регистрация с отразените промени в обстоятелствата може да бъде получено на гише в дирекция „Транспорт“, гр. София, ул.“Будапеща“ № 17, ет.6 или по електронен път при наличие на персонален профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно връчване.
Заявители на услугата могат да бъдат търговци, лица, представляващи търговеца или упълномощено лице. Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител или по електронен път , подписано с електронен подпис.
 
Необходими документи
Необходимите документи са:
  • Заявление по образец
  • Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки автомобил от списъка
- Заверено копие на документ, удостоверяващ съгласието на собственика на автомобила да остане вписан в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация (само в случаите, когато автомобилът не е собственост на търговеца).
  • Пълномощно.

За извършване на услугата не се дължи такса.

Срокът за изпълнение на  услугата е 14 дни от получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите.

1.Компетентен орган
Компетентен орган за отразяване на промяна на обстоятелствата вписани в удостоверенията за регистрация са  кметовете на  общините и оправомощени от тях длъжностни лица за вписване, отписване и промени в данните на издадените удостоверения.
 
2.Заявител
Заявители на услугата са търговци. Заявител може да бъде лице, представляващо търговеца или упълномощено лице.
Заявителят подава заявление по образец.
 
3.Необходими документи
  • Заявление по образец;
  • Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки автомобил от списъка
  • Заверено копие на документ, удостоверяващ съгласието на собственика на автомобила да остане вписан в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация (само в случаите, когато автомобилът не е собственост на търговеца).
  • Пълномощно.
4.Такси, срокове и валидност
4.1. Такси

     За извършване на административната услуга не се дължи такса.


4.2. Срокове за изпълнение:
Срокът за изпълнение на  услугата е 14 дни от получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите.
4.3.Валидност:
Без срок.
 
5.Резултат от процедурата
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на заявителя се издава     списък на ПС към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.