Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Разрешение на мероприятия по Наредба за обществения ред на територията на Столична община
1.  За провеждане на спортни, културни и други индивидуални и масови прояви на открити общински площи или на такива на места, предназначени за това (стадиони, зали, салони и други), в случай, че има струпване на граждани и се налага да се предприемат мерки за недопускане нарушения на обществения ред и осигуряване безопасност на движението, се подава заявление до кмета на Столична община на основание чл. 8 от Наредба за обществения ред на територията на Столична голяма община, приета с Решение № 676 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.  на Столичния общински съвет.

2.  Заявления  се подават на ул. „Московска“ № 33 във фронт офис, всеки работен ден от 07.30 ч. до 17.00 ч.

3.  Готовите разрешения се получават всеки работен ден между 15.00 ч. и 17.00 ч., след представяне на платежен документ за извършено плащане на такса, в случаите когато такава е определена от съответната компетентна структура съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, а именно от:
 - районната администрация;
 - дирекция „Управление и анализ на трафика“;
 - направление „Зелена система, екология и земеползване“;
 - направление „Архитектура и градоустройство“;
 - други.

4.  Срока за подаване на заявление е 7 работни дни преди датата на провеждане, с изключение на следните случаи:
4.1.  при необходимост от разполагане на преместваеми съоръжения, организаторът е длъжен да подаде документи в направление „Архитектура и градоустройство“ един месец преди датата на провеждане на мероприятието. Копие на одобрената схема за разполагане на преместваемо съоръжение се представя в дирекция „Сигурност“.
4.2.  за мероприятия, които се провеждат на територията на паркове и градски градини, организаторът трябва да подаде заявление 14 дни преди провеждането му. Таксата за извършената услуга се заплаща по сметка на Направление „Зелена система, екология и земеползване“.
4.3.  при необходимост от създаване на временна организация на движението по време на мероприятието или осигуряване на места за престой и паркиране, организаторът подава заявление 20 дни преди провеждане на събитието. Таксата за извършената услуга се заплаща към Дирекция „Управление и анализ на трафика“

5.  При провеждане на мероприятия, при които се раздават листовки (флаери) организаторът прилага екземпляр или копие от същите към заявлението.

6. При заявяване за провеждане на пиротехническа илюминация, към заявлението трябва да представят копие на разрешения от Център за планиране и разпределение на въздушното пространство (когато мероприятието е на открито), от Национална служба за охрана (когато мероприятието е в близост до сгради на държавни институции), копие на разрешение за употреба на пиротехнически изделия, както и схема за разполагане на пиротехническите изделия.

7. При провеждане на мероприятия на територията на частни или държавни имоти, организаторът е длъжен да представи писмено съгласие от собствениците на обектите.

8. При необходимост от повече информация, организаторът на събития може да се обърне към служителите на дирекция „Сигурност“ на следните телефони: 02/ 93-77-397; 02/93-77-232; 02/93-77-323; 02/93-77-473

Заявления, подадени след посочените срокове се оставят без разглеждане!

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

 

Безплатно


1. Нормативно основание

Услугата "Разрешение на мероприятия по Наредба за обществения ред на територията на Столична община" се изпълнява, съгласно чл. 8 от Наредба за обществения ред на територията на Столична голяма община, приета с Решение № 676 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.  на Столичния общински съвет в случаите на провеждане на спортни, културни и други индивидуални и масови прояви на открити общински площи или на такива на места, предназначени за това (стадиони, зали, салони и други), в случай, че има струпване на граждани и се налага да се предприемат мерки за недопускане нарушения на обществения ред и осигуряване безопасност на движението.

 
2. Заявители

Организаторите на масовите прояви:

- граждани (физически лица)

- законни представители или упълномощени лица на сдружения, политически и други обществени организации.
 
3. Необходими документи и срокове

Срока за подаване на заявление е 7 работни дни преди датата на провеждане на мероприятието.

При необходимост от разполагане на преместваеми съоръжения, организаторът е длъжен да подаде документи в Направление „Архитектура и градоустройство“ един месец преди датата на провеждане на мероприятието. Копие на одобрената схема за разполагане на преместваемо съоръжение се представя в дирекция „Сигурност“.

За мероприятия, които се провеждат на територията на паркове и градски градини, организаторът трябва да подаде заявление 14 дни преди провеждането му. Таксата за извършената услуга се заплаща по сметка на Направление „Зелена система, екология и земеползване“.

При необходимост от създаване на временна организация на движението по време на мероприятието или осигуряване на места за престой и паркиране, организаторът подава заявление 20 дни преди провеждане на събитието. Таксата за извършената услуга се заплаща към Дирекция „Управление и анализ на трафика“

При провеждане на мероприятия, при които се раздават листовки (флаери) организаторът прилага екземпляр или копие от същите към заявлението.

При заявяване за провеждане на пиротехническа илюминация, към заявлението трябва да представят копие на разрешения от Център за планиране и разпределение на въздушното пространство (когато мероприятието е на открито), от Национална служба за охрана (когато мероприятието е в близост до сгради на държавни институции), копие на разрешение за употреба на пиротехнически изделия, както и схема за разполагане на пиротехническите изделия.

При провеждане на мероприятия на територията на частни или държавни имоти, организаторът е длъжен да представи писмено съгласие от собствениците на обектите.


Заявления, подадени след посочените срокове се оставят без разглеждане!

4. Резултат от процедурата

Резултат от услугата е  разрешение, подписано от кмета на Столичната община или оправомощено от него длъжностно лице, което се получава лично от подателя на заявлението или от упълномощено от него лице срещу представен документ за самоличност.

 
За справки: дирекция „Сигурност”, телефони: 9377 397; 9377 323; 9377 232; 9377 473