Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
Услугата предоставя възможност за получаване на удостоверение за постоянен адрес. Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.
Заявители на услугата могат да бъдат:
  • лицето, за което се отнася удостоверението за постоянен адрес, или негов законен представител (родител, настойник, попечител) или лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно;
  • трети лица в случаите, когато издаването на удостоверението на трето лице е от техен законен интерес;
  • лице, което се е снабдило предварително с удостоверение от съдебен, досъдебен или административен орган по реда на чл. 186 от ГПК и чл. 133 от НПК;
  • друга община.
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи
В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:
  • искане / по образец/ за административна услуга;
  • нотариално заверено изрично пълномощно или друг документ за посредничество, ако искането се подава от посредник.;
  • документ, удостоверяващ наличието на законно представителство;
  • съдебно удостоверение;
  • удостоверение от съда или досъдебен орган;
  • документ за платена такса.
Списъкът с необходими документи се появява във формата за заявка, след въвеждане на данните за заявителя.
 
 
* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

24 часа/2 дни

2.50 лв.Банкови сметки по които могат да се превеждат такси за административни услуги
(в зависимост от звеното, в което се подават):

Звено извършващо услугата в Столична община IBAN BIC код на банката Изисквана информация в реквизит "вид плащане"
Район "БАНКЯ" BG70SOMB91303119153601 SOMBBGSF НЕ
Район "ВИТОША" BG46SOMB91303124910401 SOMBBGSF точно наименование на услугата; името на лицето за което се издава
Район "ВРЪБНИЦА" BG90SOMB91303119102801 SOMBBGSF 448007
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ" BG49SOMB91303124986201 SOMBBGSF  
Район "ИЗГРЕВ" BG80SOMB91303117615001 SOMBBGSF 9
Район "ИЛИНДЕН" BG28SOMB91303119120601 SOMBBGSF 448007
Район "ИСКЪР" BG52SOMB91303117622101 SOMBBGSF 448007
Район "КРАСНА ПОЛЯНА" BG90SOMB91303119112501 SOMBBGSF 448007
Район "КРАСНО СЕЛО" BG24SOMB91303124913901 SOMBBGSF  
Район "КРЕМИКОВЦИ" BG45UNCR96603115841824 UNCRBGSF 448007
Район "ЛОЗЕНЕЦ" BG69SOMB91303124906301 SOMBBGSF  
Район "ЛЮЛИН" BG98SOMB91303119107701 SOMBBGSF  
Район "МЛАДОСТ" BG73SOMB91303117609501 SOMBBGSF  
Район "НАДЕЖДА" BG76SOMB91303124911801 SOMBBGSF 448007
Район "НОВИ ИСКЪР" BG72SOMB91303124904501 SOMBBGSF  
Район "ОБОРИЩЕ" BG49SOMB91303126305401 SOMBBGSF 448007
Район "ОВЧА КУПЕЛ" BG57SOMB91303124913501 SOMBBGSF  - 
Район "ПАНЧАРЕВО" BG13SOMB91303117975301 SOMBBGSF  
Район "ПОДУЯНЕ" BG33SOMB91303126305301 SOMBBGSF 448007
Район "СЕРДИКА" BG58SOMB91303127755001 SOMBBGSF  
Район "СЛАТИНА" BG85SOMB91303117815701 SOMBBGSF Изд. у-ние за пост. адрес при вече регистриран пост. адрес за (име...)
Район "СРЕДЕЦ" BG97SOMB91303124908901 SOMBBGSF  
Район "СТУДЕНТСКИ" BG42SOMB91303117618401 SOMBBGSF 448007
Район "ТРИАДИЦА" BG34SOMB91303124907901 SOMBBGSF не се изисква  информация в реквизит
Столична община BG19SOMB91308427200644 SOMBBGSF 448007 - "Такси за
административни услуги"

Таксата може да бъде платена и на място в Столична община или районните администрации при заявяване на услугата.

1.   Осъществяване на процедурата

Процедурата се осъществява в направление "Издаване на Удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес (чл. 106, ал. 1, т. 1 от ЗГР във вр. с чл. 22, ал. 1 от Наредбата)", което приключва с издаването на документ Удостоверение за постоянен адрес.
 
2.   Компетентен орган

Компетентен орган да издаде удостоверението за постоянен адрес е длъжностното лице по гражданско състояние от общинската администрация - кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица от общинската администрация (чл. 24 от ЗГР във вр. с чл. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.). За Столична община понастоящем услугата се извършва от съответната районна администрация.

Ако общинската администрация има достъп до Национална база данни „Население”, удостоверения се издават за всички лица, независимо от адресната им регистрация, т.е. включително за лица, чийто постоянен адрес не е в рамките на съответната община.

Когато общинската администрация няма достъп до Национална база данни „Население”, компетентна да издаде удостоверението е общинската администрация по постоянен или по настоящ адрес на лицето, за което се отнася исканото удостоверение (чл. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.).

3.   Заявител
 
Заявител е лицето, за което се отнася удостоверението за постоянен адрес, а такива мога да са лицата, които са субекти на ЗГР и подлежат на регистрация в Регистъра на населението. Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗГР в регистъра на населението се вписват: (i) всички български граждани; (ii) чужденците, които са получили разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България; (iii) чужденците, които са получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е предоставено убежище в Република България.

Заявител може да е законният представител на лицето, за което се отнася удостоверението (родител, настойник, попечител) или лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно (чл. 5, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.). 
Заявители могат да бъдат и трети лица, когато удостоверението е необходимо за изпълнение на техни законови правомощия, както и лице, което се е снабдило предварително с удостоверение от съдебен, досъдебен или административен орган по реда на чл. 186 от ГПК и чл. 133 от НПК.

Когато в регистъра на населението, с който разполага общинската администрация, не се съдържат всички необходими данни за издаване на исканото удостоверение, длъжностното лице служебно изисква тези данни от общинската администрация, отговорна за тяхното поддържане. Данните се предоставят в писмен вид незабавно, но не по-късно от 7 дни от постъпване на искането (чл. 8 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.).

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.
 
4.   Необходими документи 

Процедурата и инициращия документ (искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението) са регламентирани в Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (в сила от 16.08.2012 г.). 

За да бъде издадено Удостоверение за ПА при вече регистриран ПА, е нужно да се представят:

 

Качество на заявителя

Изискуем документ

1.   

Заявителят иска документа за себе си

Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.

Документ за платена такса

 

2.   

Заявителят иска документа за друго лице (малолетно или непълнолетно дете) – законно представителство

Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.

Документ за самоличност на заявителя

Документ за платена такса

 

3.   

Заявителят иска документа за друго лице – законно представителство

Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.

Документ за платена такса

Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство (напр. удостоверение за учредено попечителство или настойничество)

 

4.   

Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство

Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.

Документ за платена такса

Нотариално заверено изрично пълномощно

 

5.   

Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК

Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.

Документ за самоличност на заявителя

Документ за платена такса

Съдебно удостоверение

 

6.   

Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК

Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата

Документ за платена такса

Удостоверение от съда или досъдебен орган

 

5.   Такси, срокове, валидност

Такси

Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗМДТ издаването на удостоверение за ПА подлежи на таксуване. Конкретният размер на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл. 9 от ЗМДТ). За Столична община таксите са определени с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
 
Срокове 

Съгласно чл. 67, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 66, т. 7 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, услугата по издаване на удостоверението се предоставя само като обикновена услуга.

 
Валидност

Удостоверението за постоянен адрес е валидно до промяна на обстоятелствата, които удостоверява.

 
6.   Резултат от процедурата
  
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия заинтересованото лице получава удостоверение за постоянен адрес.

Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.