Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Услугата предоставя възможност за получаване на удостоверение за раждане - дубликат. Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.
 

Заявители на услугата могат да бъдат:

Лице, за което се отнася удостоверението, неговите родители или законните му представители;

- лице, което черпи права от акта за раждане или от издаването на удостоверението за раждане, при наличието на предпоставки по чл. 186 от ГПК и чл. 133 от НПК;

- друга община или държавен орган, когато това е свързано с административното обслужване на лицата, вписани в акта, както и по искане на съда, прокурора и органите на досъдебното производство (чл. 88а, ал. 3 ЗГР).

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи:

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане;

- документ, удостоверяващ наличието на законното представителство;

- нотариално заверено изрично пълномощно;

- съдебно удостоверение;

- удостоверение от съда или досъдебен орган;

- иницииращ документ/акт;

- документ за платена такса.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
    Обикновена до 7 дни   5.00 лв.
    Бърза до 3 дни   7.50 лв.
    Експресна 24 ч. / 2 дни 10.00 лв.


Банкови сметки по които могат да се превеждат такси за административни услуги
(в зависимост от звеното, в което се подават):


Звено извършващо услугата в Столична община IBAN BIC код на банката Изисквана информация в реквизит "вид плащане"
Район "БАНКЯ" BG70SOMB91303119153601 SOMBBGSF не
Район "ВИТОША" BG46SOMB91303124910401 SOMBBGSF точно наименование на услугата; името на лицето за което се издава
Район "ВРЪБНИЦА" BG90SOMB91303119102801 SOMBBGSF 448007
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ" BG49SOMB91303124986201 SOMBBGSF  
Район "ИЗГРЕВ" BG80SOMB91303117615001 SOMBBGSF 9
Район "ИЛИНДЕН" BG28SOMB91303119120601 SOMBBGSF 448007
Район "ИСКЪР" BG52SOMB91303117622101 SOMBBGSF 448007
Район "КРАСНА ПОЛЯНА" BG90SOMB91303119112501 SOMBBGSF 448007
Район "КРАСНО СЕЛО" BG24SOMB91303124913901 SOMBBGSF  
Район "КРЕМИКОВЦИ" BG45UNCR96603115841824 UNCRBGSF 448007
Район "ЛОЗЕНЕЦ" BG69SOMB91303124906301 SOMBBGSF  
Район "ЛЮЛИН" BG98SOMB91303119107701 SOMBBGSF  
Район "МЛАДОСТ" BG73SOMB91303117609501 SOMBBGSF  
Район "НАДЕЖДА" BG76SOMB91303124911801 SOMBBGSF 448007
Район "НОВИ ИСКЪР" BG72SOMB91303124904501 SOMBBGSF  
Район "ОБОРИЩЕ" BG49SOMB91303126305401 SOMBBGSF 448007
Район "ОВЧА КУПЕЛ" BG57SOMB91303124913501 SOMBBGSF  - 
Район "ПАНЧАРЕВО" BG13SOMB91303117975301 SOMBBGSF  
Район "ПОДУЯНЕ" BG33SOMB91303126305301 SOMBBGSF 448007
Район "СЕРДИКА" BG58SOMB91303127755001 SOMBBGSF  
Район "СЛАТИНА" BG85SOMB91303117815701 SOMBBGSF Изд. у-ние за раждане – дубликат за (име.....)
Район "СРЕДЕЦ" BG97SOMB91303124908901 SOMBBGSF  
Район "СТУДЕНТСКИ" BG42SOMB91303117618401 SOMBBGSF 448007
Район "ТРИАДИЦА" BG34SOMB91303124907901 SOMBBGSF не се изисква  информация в реквизит

Таксата може да бъде  платена и на място в районните администрации при заявяване на услугата.

1.   Компетентен орган

Компетентен да издаде дубликат на удостоверението за раждане е всяко длъжностно лице по „Гражданско състояние” към Столична община, където лицето е вписано в регистрите за на актовете за гражданско състояние (услугата се извършва от съответната районна администрация, на чиято територия е родено лицето), както и консулското длъжностно лице в чужбина (чл. 88б, ал. 1 ЗГР).

Същевременно съгласно чл. 68 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация (Наредба ГРАО), дубликат на удостоверение за раждане се издават и въз основа на Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние, общинска администрация с предоставен достъп до този регистър на актове. В този случай документът се издават само въз основа на електронни еквиваленти на актове, подписани с квалифициран електронен подпис.

С последните изменения на ЗГР (ДВ 39/2011 в сила от 20.05.2011 г.) е предвидена възможност длъжностното лице по „Гражданско състояние” от всяка общинска администрация, без оглед на мястото на настъпване на събитието, както и консулското длъжностно лице в чужбина (чл. 88б, ал. 1 и 2 от ЗГР) да може да издава документи, въз основа на актовете за гражданско състояние за втори и следващ път.

Условието е съответното длъжностно лице да има достъп до Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние и издадения акт за гражданско състояние да се основава на данни от електронни актове, подписани с квалифициран електронен подпис (чл. 68 от Наредбата за функционирането на единната система за гражданска регистрация).
 

2.   Заявител

Заявител на услугата може да бъде лицето, за което се отнася актът за раждане или на неговите родители, респективно законните му представители (чл. 88а, ал. 1, т. 1 от ЗГР).

Заявител може да е и всяко лице, което черпи права от акта за раждане или от издаването на удостоверението за раждане, при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК и чл. 133 от НПК.

Заявител на услугата може да бъде друга община или държавен орган, когато това е свързано с административното обслужване на лицата, вписани в акта, както и по искане на съда, прокурора и органите на досъдебното производство (чл. 88а, ал. 3 ЗГР). В този случай Удостоверението за раждане – дубликат се издава и изпраща и при служебно писмено искане.
 
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

3.   Необходими документи

За да бъде издадено удостоверение за раждане (дубликат), е нужно да се представят:

Качество на заявителя

Изискуем документ

1. 

Заявителят иска документа за себе си

Искане

Документ за платена такса

 

2. 

Заявителят иска документа за друго лице – законно представителство

Искане

Документ за платена такса

Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство (напр. удостоверение за учредено попечителство или настойничество)

 

3. 

Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство

Искане

Документ за платена такса

Нотариално заверено изрично пълномощно

 

4. 

Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК

Искане

Документ за платена такса

Съдебно удостоверение

 

5. 

Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК

Искане

Документ за платена такса

Удостоверение от съда или досъдебен орган

 

4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ издаването на дубликат на удостоверение за раждане подлежи на таксуване.
Услугите, предоставяни от Столична община в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат: обикновени; бързи – когато срокът се съкращава с не по-малко от 1/2 (една втора) от срока за извършване на обикновена услуга; или експресни – когато срокът се съкращава с не по-малко от 3/4 (три четвърти) от срока за извършване на обикновена услуга.

Таксата за извършване на услугата е определена съгласно чл. 66, т. 4 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Срокове за изпълнение

Срокът е за извършване на услугата е определен в чл. 67, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община).

Валидност

Дубликатът на удостоверението за раждане е валиден до промяна в обстоятелствата в акта за раждане.
 

5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия заинтересованото лице получава удостоверение за раждане - дубликат.

Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.