Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
Услугата предоставя възможност за получаване на удостоверение за раждане - оригинал. Понастоящем документът се изготвя незабавно след съставянето на акта за раждане и без да е налице заявяване на услугата от страна на правоимащото лице.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
до 7 дни след раждането
безплатна

1.   Компетентен орган
 
Компетентен да издаде Удостоверението за раждане - оригинал е длъжностното лице по „Гражданско състояние” към общината, където е настъпило събитието и където е съставен актът за раждане (услугата се извършва от съответната районна администрация, на чиято територия е родено лицето).
 
2.   Заявител
 
Удостоверението за раждане – оригинал се издава и се връчва на родител или законен представител или на лице, изрично упълномощено от тези лица с нотариално заверено пълномощно (чл. 88а от ЗГР във връзка с чл. 14 от Наредба ГРАО).

Заявителят не е обвързан със законоустановен срок, в който е задължен да поиска или да се яви да получи Удостоверението за раждане – оригинал. Независимо от това, тъй като законите свързват упражняването на много и различни права на гражданите с представянето на Удостоверение за раждане – оригинал, може да се очаква това да бъде направено в относително кратък срок след раждането на детето, но не по-рано от 7 дни (аргумент по чл. 8, 9 и 107 от Наредба ГРАО). 
 
3.   Необходими документи
 
За да бъде издадено Удостоверение за раждане - оригинал, е нужно да се представят:

Качество на заявителя/получателя

Изискуем документ

1. 

Заявителят/получателят иска документа за друго лице – законно представителство

Фактическо явяване за получаване на издадения документ

 

2. 

Заявителят/получателят иска документа за друго лице – договорно представителство

Фактическо явяване за получаване на издадения документ

Нотариално заверено изрично пълномощно


Забележка: Понастоящем документът се изготвя незабавно след съставянето на акта за раждане и без да е налице заявяване на услугата от страна на правоимащото лице.
 
4.   Такси, срокове, валидност
 
Такси

Издаването на оригинално удостоверение за раждане (или удостоверение за раждане за първи път) е безплатно. 

Срокове за изпълнение

Срокът за издаване на Удостоверение за раждане – оригинал е до 7 дни след раждането (като денят на раждането не се брои).  

Валидност

Удостоверението за раждане – оригинал има безсрочна валидност. 

 
5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия заинтересованото лице получава удостоверение за раждане - оригинал. 

Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.