Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Услугата предоставя възможност за получаване на справка за предоставяне на данни по искане на съдебен изпълнител. Справката може да бъде предоставено лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- държавен или частен съдебен изпълнител

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане ;

- документ за платена такса.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
    Обикновена до 7 дни Според вида и броя на исканите документи
    Бърза до 3 дни Според вида и броя на исканите документи
    Експресна 24 ч. / 2 дни Според вида и броя на исканите документи


Банкови сметки по които могат да се превеждат такси за административни услуги
(в зависимост от звеното, в което се подават):


Звено извършващо услугата в Столична община IBAN BIC код на банката Изисквана информация в реквизит "вид плащане"
Район "БАНКЯ" BG70SOMB91303119153601 SOMBBGSF не
Район "ВИТОША" BG46SOMB91303124910401 SOMBBGSF точно наименование на услугата; името на лицето за което се издава
Район "ВРЪБНИЦА" BG90SOMB91303119102801 SOMBBGSF 448007
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ" BG49SOMB91303124986201 SOMBBGSF  
Район "ИЗГРЕВ" BG80SOMB91303117615001 SOMBBGSF 9
Район "ИЛИНДЕН" BG28SOMB91303119120601 SOMBBGSF 448007
Район "ИСКЪР" BG52SOMB91303117622101 SOMBBGSF 444000
Район "КРАСНА ПОЛЯНА" BG90SOMB91303119112501 SOMBBGSF 448007
Район "КРАСНО СЕЛО" BG24SOMB91303124913901 SOMBBGSF  
Район "КРЕМИКОВЦИ" BG45UNCR96603115841824 UNCRBGSF 444000
Район "ЛОЗЕНЕЦ" BG69SOMB91303124906301 SOMBBGSF  
Район "ЛЮЛИН" BG98SOMB91303119107701 SOMBBGSF  
Район "МЛАДОСТ" BG73SOMB91303117609501 SOMBBGSF  
Район "НАДЕЖДА" BG76SOMB91303124911801 SOMBBGSF 448007
Район "НОВИ ИСКЪР" BG72SOMB91303124904501 SOMBBGSF  
Район "ОБОРИЩЕ" BG49SOMB91303126305401 SOMBBGSF 448007
Район "ОВЧА КУПЕЛ" BG57SOMB91303124913501 SOMBBGSF  - 
Район "ПАНЧАРЕВО" BG13SOMB91303117975301 SOMBBGSF  
Район "ПОДУЯНЕ" BG33SOMB91303126305301 SOMBBGSF 448007
Район "СЕРДИКА" BG58SOMB91303127755001 SOMBBGSF  
Район "СЛАТИНА" BG85SOMB91303117815701 SOMBBGSF Изд. справки по искане на съдебни изпълнители за (име.....)
Район "СРЕДЕЦ" BG97SOMB91303124908901 SOMBBGSF  
Район "СТУДЕНТСКИ" BG42SOMB91303117618401 SOMBBGSF 448007
Район "ТРИАДИЦА" BG34SOMB91303124907901 SOMBBGSF не се изисква  информация в реквизит
Столична община BG19SOMB91308427200644 SOMBBGSF 448007 - "Такси за административни услуги"1.   Компетентен орган

Компетентен орган да извърши поисканата справка е кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица от общинската администрация, съхраняваща съответния регистър (чл. 143 от Наредбата за функциониране на единната система за гражданска регистрация). Съгласно чл. 4 от ЗГР вписването в регистрите на актове за гражданско състояние се извършва в населеното място, в което е настъпило събитието, а вписването в регистъра на населението се извършва в общините по постоянния адрес на физическите лица. Регистрите се съхраняват по мястото на вписване.  
 

2.   Заявител

Заявител на услугата може да е държавен или частен съдебен изпълнител.

Държавните съдебни изпълнители се назначават от министъра на правосъдието и са служители към районните съдилища (чл. 265 от ЗСВ).

Частните съдебни изпълнители се вписват в Регистъра на частните съдебни изпълнители воден от Камарата на частните съдебни изпълнители, която е юридическо лице със седалище град София (чл. 4 от ЗЧСИ). Регистърът на частните съдебни изпълнители е публичен и всеки има право да го преглежда и да получава извлечения от него.

Лице, за което се отнася справката

Справката може да се отнася само до физически лица, които подлежат на гражданска регистрация в Република България съгласно ЗГР.

Това са лица, за които са съставени актове за гражданско състояние въз основа на разпоредбите на ЗГР или които са вписани в регистъра на населението (чл. 3, ал. 2 от ЗГР).

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

 
3.   Необходими документи

Процедурата и необходимите документи са регламентирани в чл. 141 – 146 от Наредбата за функциониране на единната система за гражданска регистрация. Процедурата започва по искане, в което задължително се посочват законовите основания за предоставяне на данните.

За да бъдат предоставени данните по искане на съдебните изпълнители, е нужно да се представят:
 
Качество на заявителя Изискуем документ
1.    Държавен или частен съдебен изпълнител Искане
Документ за платена такса *
 

4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Конкретният размер на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл. 9 от ЗМДТ). За Столична община таксите са определени с чл. 66 т. 11 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община..

Срокове

Срокът не е изрично определен в нормативен акт.

Съгласно чл. 67 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община срокът за предоставяне на административните услуги по чл. 66 от същата е 7 (седем) дневен.

Валидност

Данните, предоставени на съдебния изпълнител са валидни към датата, към която е изготвена справката и до промяна на съответните обстоятелства.

 
5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия съдебният изпълнител получава данни за длъжника въз основа на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) или копия и извлечения от документи по гражданската регистрация на длъжника.

Справката може да бъде предоставено лично на заявител.