Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2012 Издаване на карта за преференциално паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

Услугата предоставя възможност за издаване на карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община. 
Заявители на услугата могат да бъдат:

- лично кандидатите за услугата;

- законните им представители;

- трети лица с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
 
Необходими документи:

а) заявление по образец - приложение към Наредба за административното обслужване;

б) лична карта - за българските граждани, документ за самоличност или пребиваване по чл.4, ал.2 и 3 от Закона за българските лични документи - за чуждите граждани;

в) валидно ЕР ТЕЛК/ НЕЛК;

г) документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо и в случай, че не е издаден от Столична община) - оригинал (за сверяване) или нотариално заверено пълномощно (ако е приложимо) - оригинал (за сверяване);

д) актуална цветна снимка - паспортен формат.Срок и такси на изпълнение на услугата:


Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена        
За издаване на заповед за предоставяне на правото – до един месец от подаване на заявлението за кандидатстване;
Срок за получаване на картата – до 30 работни дни от подаване на заявлението за кандидатстване
        Безплатна

Услугата предоставя възможност за издаване на карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община.

1.   Компетентен орган

Компетентен да предостави правото и да издаде карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите, които са общинска собственост на територията на Столична община, е кметът на общината (чл. 99а от Закона за движението по пътищата и чл. 91 от Наредба за организацията на движението на територията на Столична община - НОДТСО).
 
Оперативната дейност по издаване и преиздаване на картите, както и тяхното активиране, деактивиране и контрол, се осъществява от общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД.

2.   Заявител

Заявител на услугата може да бъдат лица с трайни увреждания,  които:

- Вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % /петдесет процента/.

- Лица с ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК.

-  Лица с белодробни заболявания с втора и по-висока степен на хронична дихателна недостатъчност  и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК.

-  Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ТЕЛК и НЕЛК.

- Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ТЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90 % /деветдесет процента/.

Лицето следва да има постоянен адрес на територията на Столична община.

3.   Необходими документи

а) заявление по образец - приложение към Наредба за административното обслужване;

б) лична карта - за българските граждани, документ за самоличност или пребиваване по чл. 4, ал. 2 и 3 от Закона за българските лични документи - за чуждите граждани;

в) валидно ЕР на ТЕЛК/НЕЛК;

г) документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо и в случай, че не е издаден от Столична община) - оригинал (за сверяване) или нотариално заверено пълномощно (ако е приложимо)  - оригинал (за сверяване);

д) актуална цветна снимка - паспортен формат;

5.   Такси, срокове, валидност

Такси

Такса за издаване на карта за преференциално паркиране: безплатно;

Срокове за изпълнение

- За издаване на заповед за предоставяне на правото - до един месец от подаване на заявлението за кандидатстване.

- Срок за получаване на картата - до 30 работни дни от подаване на заявлението за кандидатстване.

Валидност

Картата е валидна за срока на валидността на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК на заявителя, но не повече от три години.

6.      Резултат от процедурата

Комисия, назначена със заповед на кмета, разглежда постъпилите заявления и приложените документи на хора с увреждания за издаване на карти за преференциално паркиране на ППС в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община. Комисията преценява дали лицата подали заявления, отговарят  на чл. 91 от НОДТСО.

Въз основа на становище на Комисията, Кметът на Столична община издава заповед за предоставяне на правото и издаване на карта за преференциално паркиране.

„Център за градска мобилност” ЕАД изработва картата за преференциално паркиране, която се получава от заявителя или упълномощено от него лице или негов законен представител в Бюрото за социални услуги по местоживеене.

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на правоимащото лице се издава карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община.