Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Услугата предоставя възможност за получаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства. Документът може да бъде предоставен лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- собственикът на превозното средство;

- законният му представител;

- пълномощник, упълномощен с нотариално заверено пълномощно;

- трето лице, което черпи права от издаването на дубликата при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК и чл. 42 от АПК.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

В зависимост от качеството, в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане за издаване на документ;

- нотариално заверено пълномощно;

- съдебно удостоверение;

- удостоверение от съда или досъдебен орган;

- удостоверение от административен орган, водещ административното производство;

- иницииращ документ/акт.

Списъкът с необходими документи се появява във формата за заявка, след въвеждане на данните за заявителя.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
7 дни
безплатна

Име на услугата по СУНАУ (Списък на унифицираните наименования на административните услуги): Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

 

1.   Компетентен орган 

На основание чл. 61 от ЗМДТ компетентен орган за извършване на услугата е:
-  общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларация или

-  общината по регистрация на превозното средство, когато собственикът няма постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната или не е подадена декларация по чл. 54 от ЗМДТ.

За Столична община услугата се предоставя от дирекция „Общински приходи”  чрез съответните отдели „Общински приходи”.

2.   Заявител

Заявител на услугата е собственикът на превозното средство, законният му представител или пълномощник, упълномощен с нотариално заверено пълномощно. Заявител на услугата може да бъде и всяко трето лице, което черпи права от издаването на дубликат при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК и чл. 42 от АПК.

Заявителите на услугата, както и лицата, за които се отнася искания дубликат (собствениците на превозните средства), следва да посочват идентификационни данни съгласно чл. 84 от ДОПК.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

3.   Необходими документи

Качество на заявителя Изискуем документ
1.   Заявителят иска документа за себе си или е законен представител на друго задължено лице Искане за издаване на документ 

 
 
 
2.   Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство Искане за издаване на документ 
Нотариално заверено пълномощно

 
 
 
3.   Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК Искане за издаване на документ 
Съдебно удостоверение

 
 
 
4.   Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК Искане за издаване на документ 
Удостоверение от съда или досъдебен орган

 
 
 
5.   Заявителят иска документа, въз основа на удостоверение в хипотезата на чл. 42 от АПК Искане за издаване на документ 
Удостоверение от административен орган, водещ административното производство


4.   Такси, срокове, валидност

Такси
Безплатно.

Срокове
Определят се съгласно чл. 67, във връзка с чл. 66 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Валидност
Издаденият дубликат от документ, удостоверяващ платен данък върху превозните средства, е с безсрочна валидност, доколкото удостоверява вече настъпили обстоятелства.

5.      Резултат от процедурата


В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, заинтересованото лице получава дубликат от документ, удостоверяващ платен данък върху превозните средства.

Документът може да бъде предоставен лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.