Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости
Лице, което ще извършва хотелиерство в места за настаняване клас „В“ апартаменти за гости и стаи за гости, регистрира обекта, в който ще упражнява дейността, пред кмета на общината по местонахождение на обекта.

Стопанска дейност:
Туризъм

Правно основание:
 
Закон за туризма - чл. 113, ал. 2
Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости - чл. 31; чл. 34, ал. 1

Необходими документи
1.     Заявление;
2.     Копие от документа за ползване на обекта, ако същият не е собствен и не подлежи  на вписване;
3.     Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
Заявления-декларациите и уведомленията следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя, когато услугата се заявява по електронен път. За заявител се смята лицето, от името на което е извършено електронното изявление-декларация. Електронното изявление се смята за получено, ако от общината, потвърдят получаването му. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 5 работни дни.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.


Срок за предоставяне:
7 дни
 
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  безсрочен

За услугата се заплаща такса
Таксата за регистрация на места за настаняване клас „В“ – стаи за гости и апартаменти за гости е 20 лв. / легло. Таксата заплаща при подаване на заявлението.
 
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване в брой
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път


Лице, което ще извършва хотелиерство в места за настаняване клас „В“ апартаменти за гости и стаи за гости, регистрира обекта, в който ще упражнява дейността, пред кмета на общината по местонахождение на обекта.

Услугата се предоставя от ОП "Туризъм".

Стопанска дейност:
Туризъм

Правно основание:
Закон за туризма - чл. 113, ал. 2
Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости - чл. 31; чл. 34, ал. 1

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Направление "Общинска администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Московска" №33
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9377303
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 до 12.30.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Необходими документи
1.     Заявление;
2.     Копие от документа за ползване на обекта, ако същият не е собствен и не подлежи  на вписване;
3.     Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
Заявления-декларациите и уведомленията следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя, когато услугата се заявява по електронен път. За заявител се смята лицето, от името на което е извършено електронното изявление-декларация. Електронното изявление се смята за получено, ако от общината, потвърдят получаването му. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 5 работни дни.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.