Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
9411 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по Закона за местните данъци и такси


Чрез административната услуга получавате правото да искате от държавата възстановяване на недължимо платени данъчни суми.  
- Правно основание
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, чл.129  
- Какво е необходимо да приготвя предварително
  1. Искане по образец;
  2. Документ, удостоверяващ обстоятелството за недължимо внесена сума;
  3. Документ, удостоверяващ номер на банкова сметка за въстановяване на надвнесена сума;
 
В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и изрично пълномощно
 
Възможни начини за заявяване:
  • На гише в отдел „Общински приходи“
  • Чрез електронния портал на Столична община - https://usl.sofia.bg/ePortal/
  • По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“  - https://edelivery.egov.bg/
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.