Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Дължимият туристически данък за календарния месец се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Декларация  за облагане с туристически данък се подава за всеки туристически обект - място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 31 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.

 Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект - собственик,     наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание. При промяна на лицето, стопанисващо обекта, през годината, декларация се подава от  всяко от лицата, за периода, за който е било данъчнозадължено лице.

 Размерът на данъка се определя с наредба на общинския съвет в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията или регистрацията на местата за настаняване по Закона за туризма.

 Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от  единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка, определен от общинския съвет.

 Правно основание

Закон за местните данъци и такси,  чл. 61р, ал. 5

Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец.

 Възможни начини за заявяване:

-          На гише в отдел „Общински приходи“

-          Чрез електронния портал на Столична община - https://usl.sofia.bg/ePortal/

-          По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“  - https://edelivery.egov.bg/  

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.