Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лице с увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащия
Предоставяне право на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лице с увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащия.

Заявител на услугата е физическо лице, което отговаря на следните критерии и условия:

1. Притежава карта за паркиране по чл. 99а от Закона за движението по пътищата и в следствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, не е в състояние да заема изправено положение на тялото без използването на посочените медицински изделия и има трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването или издръжливостта.

2. ППС, превозващо лицето, следва да отговаря на следните условия: да е собственост на правоимащия или съпружеска имуществена общност, или да е закупено от лицето на лизинг, или да е собственост или закупено на лизинг от родител на правоимащото дете, настойник или попечител.

3. Не притежава собствен гараж или паркомясто в и до сградата по настоящия си адрес.

Информация за необходимите документи и хода на процедурата може да намерите в секция "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Такса: безплатна услуга (няма такса)

Срок за издаване на Заповедта: до 1 месец от започване на прозводството

Валидност: услугата се предоставя със заповед на кмета на Столична община за срок от една година


Право на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лице с увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащия се предоставя съгласно изискванията на чл. 90 от Наредба за организация на движението на територията на Столична община.
 

1. Компетентен орган

Компетентен орган е Кметът на Столична община
 

2. Заявител

Заявител на услугата е физическо лице, което отговаря на следните критерии и условия:
1. Притежава карта за паркиране по чл. 99а от Закона за движението по пътищата и в следствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, не е в състояние да заема изправено положение на тялото без използването на посочените медицински изделия и има трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването или издръжливостта.
2. ППС, превозващо лицето, следва да отговаря на следните условия: да е собственост на правоимащия или съпружеска имуществена общност, или да е закупено от лицето на лизинг, или да е собственост или закупено на лизинг от родител на правоимащото дете, настойник или попечител.
3. Не притежава собствен гараж или паркомясто в и до сградата по настоящия си адрес.
 

3. Необходими документи

1. заявление по образец, утвърден от кмета на Столична община;
2. лична карта и документ за настоящ адрес (ако е приложимо);
3. удостоверение за раждане (за малолетни или непълнолетни) - копие и оригинал (за сверяване);
4. акт за граждански брак (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);
5. карта за паркиране на лице с увреждания по чл. 99а от Закона за движението по пътищата – копие и оригинал (за сверяване);
6. решение на ТЕЛК, НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);
7. регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);
8. документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване).
9. декларация по образец, утвърден от кмета на Столична община.
 

4. Място на заявяване на услугата

Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и пректи”
Адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 5
 

5. Вътрешен ход на процедурата

Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Столична община, разглежда подадените заявления и приложените към тях необходими документи и задължително призовава правоимащото лице, а в случаите на необходимост, заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейно заседание, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.
 
След получаване становището на комисията със Заповед на Кмета на Столична община се предоставя или отказва ползването на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лице с увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите.
 
Заповедта се изпраща служебно на дирекция „Управление и анализ на трафика” за поставяне на пътния знак, обозначаващ мястото за безплатно и денонощно паркиране.

Отговорен изпълнител, относно поставянето на съответния пътен знак, обозначаващ мястото за паркиране е Дирекция „Управление и анализ на трафика”. Телефон за контакт: 02/9041 025.
 

6. Такси, срокове, валидност

Такса: безплатна /няма/

Срок за издаване на Заповедта: до 1 месец от започване на прозводството

Валидност: услугата се предоставя със заповед на кмета на Столична община за срок от една година.