Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
Правно основание:
Закон за устройство на територията - чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4

Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Документ за собственост (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 2000 г.);
- Одобрени строителни книжа (проекти, стр. р-ия и др.) - (по служебен път);
- Акт обр. 14 за приемане на конструкцията;
- Удостоверение за актуално състояние (само за фирми) – (по служебен път).

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Срок за предоставяне на услугата:
14 дни
 
Информация за плащане:
За услугата се заплаща такса
 
50% от предвидената такса по общия ред, която се определя по следния начин:
- За основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради - лв./кв. м /РЗП със сутерен/ според зоната, в която се намира строежа:
Таблица 1

  I зона II зона III зона IV зона V зона в строит.
граници
извън
строит.
граници
вилна
зона
Сгради 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 5.00 3.00 5.00

- за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство - 25% от стойността по Таблица 1;

- за линейни инфраструктурни обекти - 0,3 % от стойността на обекта.
За издаване на разрешение за строеж на ограда:

- в условията на чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ - 25 % от стойността по Таблица 1 в лв./лин. м спрямо периметъра на оградата;

- в условията на чл. 48, ал. 9 от ЗУТ - 25 % от стойността по Таблица 1 в лв./кв. м спрямо разгъвката на оградата.

Съгласно чл. 63, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Правно основание:
Закон за устройство на територията - чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4

Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Документ за собственост (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 2000 г.);
- Одобрени строителни книжа (проекти, стр. р-ия и др.) - (по служебен път);
- Акт обр. 14 за приемане на конструкцията;
- Удостоверение за актуално състояние (само за фирми) – (по служебен път).

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.