Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2394 Заявление за съгласуване на проекти
В заявлението се описва обекта, за който се иска съгласуване на проект за:
 • постоянна организация на движението (ПОД);
 • подробни устройствени планове (ПУП) или техните изменения;
 • мотивирани предложения за транспортен достъп и светофарни уредби;
 • временна организация и безопасност на движението (ВОБД) при извършване на строително монтажни работи (СМР) по пътищата и улиците и план за безопасност и здраве (ПБЗ);
 • разполагане на рекламно-информационни елементи и преместваеми съоръжения.

Такси на основание Приложение № 12 от Наредбата за определяне и администратиране на местни такси и цени на услуги, предоставени от Столична община.

1. Съгласуване на проекти за ПОД, ПУП или техните изменения, мотивирани предложения за транспортен достъп и светофарни уредби, разполагане на рекламно-информационни елементи и преместваеми съоръжения.
 • Такса: 30, 00 лв., когато не се внася за разглеждане от Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението (ПКТОБД) при Столична община (СО).
 • Такса: 65, 00 лв., когато се внася за разглеждане от ПКТОБД при СО.
2. Съгласуване на проекти за ВОБД при извършване на СМР по пътищата и улиците и ПБЗ:
 • Такса: 30,00 лв. когато не се внася за разглеждане ПКТОБД при СО.
 • Такса: 65,00 лв. когато се внася за разглеждане от ПКТОБД при СО.
 • Такса: 0, 20 лв. на кв. м/ч. при заемане на пътно платно.
3. Съгласуване на проекти за разполагане на рекламно-информационни елементи и преместваеми съоръжения
 • Такса: 30,00 лв. когато не се внася за разглеждане ПКТОБД при СО.
 • Такса: 65,00 лв. когато се внася за разглеждане от ПКТОБД при СО. 
Срокове:
Нормативно време за извършване на всички услуги 20 работни дни.

Заявлението за съгласуване на проекти се подава за следните административни услуги:

1. Съгласуване на проекти за ПОД, ПУП или техните изменения, мотивирани предложения за транспортен достъп  и светофарни уредби, разполагане на рекламно-информационни елементи и преместваеми съоръжения.
1.1 Нормативни документи (Закони, укази, наредби, правилници, инструкции и други)
 • чл. 17, ал. 3 от Наредба №1 на МРРБ за организиране на движението по пътищата (ДВ, бр. 13/2001 г.)
 •  чл. 6, ал. 2 от Наредбата за организация на движението на територията на СО, приета с решение №332 по Протокол №48/19.05.2005 г.
 • § 4 от Наредбата за ОД на територията на СО, приета с решение №332 по Протокол №48/19.05.2005 г.
1.2. Нормативно необходими комплектоващи документи необходими за стартиране на услугата:
 • Заявление и проекти за ПОД, ПУП или техните изменения, мотивирани предложения за транспортен достъп и светофарни уредби, разполагане на рекламно-информационни елементи и преместваеми съоръжения.
 
2. Съгласуване на ВОБД при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците и ПБЗ.
      
2.1. Нормативни документи (Закони, укази, наредби, правилници, инструкции и други)
 • Глава седма от Наредба №3 на МРРБ за временната организация и безопасността на движение при извършване на СМР по пътищата и улиците (ДВ бр. 74/2010 г.);
 • Чл. 14, ал.1 от Наредбата за ОД на територията на СО
2.2. Нормативно необходими комплектоващи документи необходими за  стартиране на услугата
 • Заявление, проекти за ВОБД, график за СМР и договор за възстановяване на пътната настилка.
 • Заявление, ПБЗ с мотивирано предложение за транспортен достъп
 • При заемане на пътното платно  попадащо в зона за платено паркиране, се изисква бележка за платена такса от „Център за градска мобилност“ ЕАД (ЦГМ)
 • Съгласуван график за СМР от районната община при заемане на пътното платно и съгласуване с „ЦГМ“ ЕАД, когато по улиците преминават маршрути на масовия градски трансорт (МГТ).
Забележка: Заявлението за съгласуване на проекти се подава на ул. „Московска“ 33. В срок до 20 работни дни, на е-майл посочен в заявлението следва да получите служебна бележка, за плащане по банков път. След извършване на плащането съгласуваните проекти се получават на ул. „Будапеща“ 17 от дирекция „Управление и анализ на трафика“. Проектите се внасят за разглеждане от Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението (ПКТОБД) в случаите когато се отнася до обекти разположени на част от първостепенната улична мрежа, когато са разположени върху улица от линия на градския транспорт и когато са разположени зоните за почасово платено паркиране. Проектите и комплектоващите документи за стартиране на услугата се изпращат на е-майл: pktobd@sofia.bg, във формат pdf. След получаване на решение от комисията, заявлението с прилежащите документите се подават в деловодството на ул. Московска“ 33 на хартиен носител.