Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
Услугата предоставя възможност за потвърждаване на категория или получаване на категория, различна от определената до момента, при подаване от хотелиера или ресторантьора на заявление-декларация по чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма.
 
Заявители на услугата могат да бъдат:
физически и юридически лица
 
Услугата се предоставя от ОП "Туризъм"
Адрес: ул. „Оборище” № 44, ет. 3
Интернет страница: http://info-sofia.bg/

Необходими документи:
1. Заявление-декларация по чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма;                                                                    
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
3. Документ за платена такса
Заявления-декларациите и уведомленията следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя, когато услугата се заявява по електронен път. За заявител се смята лицето, от името на което е извършено електронното изявление-декларация. Електронното изявление се смята за получено, ако от общината, потвърдят получаването
му. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 5 работни дни.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Такси
За потвърждаване на категория на туристически обекти, при подадена декларация по реда на чл. 133 от Закона за туризма, се събират следните такси:

1. За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили) се събират такси според броя на стаите, както следва:
 •  до 30 стаи – 350 лв.;
 •  от 31 до 150 стаи – 800 лв.;
 •  от 151 до 300 стаи – 1600 лв.;
 •  от 301 до 500 стаи – 2200 лв.;
 •  над 500 стаи – 4000 лв.
2. За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции) се събират такси според броя на стаите или леглата, както следва:
 • до 20 стаи – 180 лв.;
 • от 21 до 40 стаи – 300 лв.;
 • от 41 до 60 стаи – 650 лв.;
 • от 61 до 100 стаи – 1100 лв.;
 • над 100 стаи – 3200 лв.
3. За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б (стаи за гости, апартаменти за гости,  къщи за гости, бунгала, къмпинги) се събират такси според броя на стаите или леглата, както следва:
 • За всяко легло в къщи за гости – 18 лв.
 • За всяко легло в бунгала – 14 лв.
 • За всяко паркомясто за автомобил/ каравана/ кемпер в къмпинг – 9 лв./ брой
 • За всяко място на палатка в къмпинг – 9 лв./ брой
4. За потвърждаване на категорията на туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални - за легло - 7 лв. на легло;

5. За потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове) се събират такси според броя места за сядане, както следва:
 •  до 20 места за сядане – 130 лв.;
 •  от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
 •  от 51 до 100 места за сядане – 450 лв.;
 •  от 100 до 150 места за сядане – 720 лв.;
 •  от 151 до 250 места за сядане – 1100 лв.;
 •  от 251 до 300 места за сядане – 1300 лв.;
 •  над 300 места за сядане – 1800 лв.
6. За потвърждаване на категорията на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:
 • до 20 места за сядане - 130 лв.;
 • от 21 до 50 места за сядане - 220 лв.;
 • над 50 места за сядане - 350 лв.

При подаване на декларацията по чл. 133 от Закона за туризма се заплаща цялата такса.

Срокове
В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок на издадено удостоверение за определена категория лицето следва да декларира желението си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различа от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.


I. Компетентен орган
Компетентен орган е кмътът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

II. Заявител
Физически и/или юридически лица

III. Необходими документи
Документи, съгласно чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма:
1. Заявление-декларация по чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма;                                                                    
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
3. Документ за платена такса
Заявления-декларациите и уведомленията следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя, когато услугата се заявява по електронен път. За заявител се смята лицето, от името на което е извършено електронното изявление-декларация. Електронното изявление се смята за получено, ако от общината, потвърдят получаването му. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 5 работни дни.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

IV. Такси и срокове

Такси

1. За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили) се събират такси според броя на стаите, както следва:
 •  до 30 стаи – 350 лв.;
 •  от 31 до 150 стаи – 800 лв.;
 •  от 151 до 300 стаи – 1600 лв.;
 •  от 301 до 500 стаи – 2200 лв.;
 •  над 500 стаи – 4000 лв.
2. За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции) се събират такси според броя на стаите или леглата, както следва:
 • до 20 стаи – 180 лв.;
 • от 21 до 40 стаи – 300 лв.;
 • от 41 до 60 стаи – 650 лв.;
 • от 61 до 100 стаи – 1100 лв.;
 • над 100 стаи – 3200 лв.
3. За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б (стаи за гости, апартаменти за гости,  къщи за гости, бунгала, къмпинги) се събират такси според броя на стаите или леглата, както следва:
 • За всяко легло в къщи за гости – 18 лв.
 • За всяко легло в бунгала – 14 лв.
 • За всяко паркомясто за автомобил/ каравана/ кемпер в къмпинг – 9 лв./ брой
 • За всяко място на палатка в къмпинг – 9 лв./ брой
4. За потвърждаване на категорията на туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални - за легло - 7 лв. на легло;

5. За потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове) се събират такси според броя места за сядане, както следва:
 •  до 20 места за сядане – 130 лв.;
 •  от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
 •  от 51 до 100 места за сядане – 450 лв.;
 •  от 100 до 150 места за сядане – 720 лв.;
 •  от 151 до 250 места за сядане – 1100 лв.;
 •  от 251 до 300 места за сядане – 1300 лв.;
 •  над 300 места за сядане – 1800 лв.
6. За потвърждаване на категорията на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:
 • до 20 места за сядане - 130 лв.;
 • от 21 до 50 места за сядане - 220 лв.;
 • над 50 места за сядане - 350 лв.

При подаване на декларацията по чл. 133 от Закона за туризма се заплаща цялата такса.

Срокове
В срок до три месеца преди изтиченето на 5-годишния срок на издадено удостоверение за определена категория лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.