Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Издаване на карти за преференциално пътуване с обществения градски транспорт от хора с увреждания
Услугата регламентира условията и редът за Преференциално пътуване с обществения градски транспорт от хора с увреждания.

Право на пътуване с преференциална персонализирана карта по образец, утвърден от СО на електронен носител, имат:
-          Всички хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
-          Всички хора с увреждания до 18-годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
-          Незрящите хора, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
-          Всички хора с увреждания с диагноза "ГЛУХОТА" с постоянен адрес на територията на Столична община.
Хора с увреждания, на които намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по тази Наредба пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.

* За повече информация, относно необходимите документи и хода на процедурата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга:

Обикновена

Срок:
Абонаментната карта – носител се изготвя до края на месеца, предхождащ началния срок на валидност на картата

Такса:
Заплащането на преференциални карти за пътуване на правоимащите лица е регламентирано в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община – Приложение № 2 и № 4.
 
Таксата за услугата е между 6 лева и 20 лева
От 50% до 70,99% - 20,00 лв.
От 71% до 90% - 6,00 лв.
Над 90% без  право на чужда помощ – 6,00 лв.
Над 90% с право на чужда помощ, ползващ придружител/и/ – 8,00 лв.
Над 90% с право на чужда помощ, неползващ придружител/и/ – 6,00 лв.


Услугата регламентира условията и редът за Преференциално пътуване с обществения градски транспорт от хора с увреждания.


I. Правна уредба:

Чл. 29, ал. 1, т. 15, 16, 17 и 18 от Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (Приета с Решение № 520 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 617 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г., изм. и доп. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 1.06.2016 г.)


II. Компетентен орган

Компетентен орган е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.
 

III. Заявител

Право на пътуване с преференциална персонализирана карта по образец, утвърден от СО на електронен носител, имат:
-          Всички хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
-          Всички хора с увреждания до 18-годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
-          Незрящите хора, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
-          Всички хора с увреждания с диагноза "ГЛУХОТА" с постоянен адрес на територията на Столична община.
-          Хора с увреждания, на които намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по тази Наредба пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.
 
Придружителят е пълнолетно лице с постоянна адресна регистрация на територията на СО. Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия, когато го придружава. По изключение, без правоимащия, с превозния му документ може да пътува само единият от придружителите, чиито имена са отпечатани на повърхността на електронната карта.
 

ІV. Необходими документи

-          Заявление (по образец от БСУ);
-          Копие и оригинал на актуално решение на ТЕЛК/НЕЛК;
-          Лична карта на лицето с увреждане за справка и лични карти на придружителите за справка, ако лицето с увреждане има право на такива;
-          Служебна бележка или разпореждане от Районно управление "Социално осигуряване";
-          Актуална снимка паспортен формат (на ползвателя – 1 бр.);
-          Заявление за издаване на електронна карта от Центъра за градска мобилност.
 

V. Вътрешен ход на процедурата

Заявителят подава заявление и приложени към него документи в БСУ по местоживеене. В БСУ се обработват документите, подготвят се списъци за Центъра за градска мобилност и се изготвят карти за преференциално пътуване на правоимащите.
Изработените карти за преференциално пътуване на правоимащите лица се получават от Центъра за градска мобилност.
 

VI. Такса

Заплащането на преференциални карти за пътуване на правоимащите лица е регламентирано в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община – Приложение № 2 и № 4.
 
Таксата за услугата е съгласно таксите на ЦГМ.
 
Таксата може да се заплати:
В Абонаментните бюра на Център за градска мобилност брой в касата на общинската администрация;
Безкасово по банкова сметка, обявена на Интернет страницата на общината.